Een kans voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer

Wat is MVO
• Een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) waarde creëert.
• Is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen belangen van verschillende stakeholders: betrokken personen, bedrijven en organisaties.
• Is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
• Is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Waarom MVO
• Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn, passen zich makkelijker aan de veranderende omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van economische schommelingen. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
• Het levert kostenbesparing op, bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
• Het zorgt ervoor dat een bedrijf een aantrekkelijke werkgever is en verhoogt de arbeidsproductiviteit. Werknemers vinden het belangrijk trots te kunnen zijn op het bedrijf waar ze werken.
• Het loont. Er is steeds meer marktvraag naar bedrijven die op basis van MVO werken en hun producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen voldoen.
• Het is goed voor het imago van het bedrijf. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers.

De rol van MVO Solutions
MVO Solutions werkt voor en samen met bedrijven die uit maatschappelijk oogpunt de verantwoordelijkheid nemen om mensen met een handicap of die langdurig werkeloos zijn aan een baan te helpen. Werkgevers maken wij bewust van de vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de participatiemaatschappij, door een deel van het arbeidsproces in te laten vullen door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

MVO Solutions denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden, zodat de kandidaat kan groeien tot zijn maximale potentie. Dankzij onze expertise met MVO én gezond ondernemerschap weten wij de mensen zo in te zetten, dat leidt tot kostenreductie.

Waarom MVO Solutions?

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het MVO Solutionsteam combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap.
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden van social return in uw bedrijf te bespreken.

meer informatie