Een kans voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Social Return on Investment

De Participatiewet en ‘Social Return on Investment (SROI)’ bieden mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk vorm te geven. Om die mogelijkheden inzichtelijk te maken treft u op deze pagina uitleg van SROI, de Participatiewet en wat MVO Solutions hierin voor u kan betekenen.

Sociaal Ondernemerschap: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap gaan snel. Social Return on Investment is inmiddels een ingeburgerd begrip. Daar is in 2015 ondersteunende wet- en regelgeving aan toegevoegd: de Participatiewet. Het ‘sociaal ondernemerschap’ eigen maken is een kans voor bedrijven om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet invulling te geven en mensen die niet zo makkelijk een baan krijgen, aan een passende werkplek te helpen.

Wat behelst de Participatiewet
De Participatiewet vervangt de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet beoogt de overheid dat zoveel mogelijk mensen met een beperking, duurzaam aan het werk kunnen bij reguliere werkgevers. Bovendien hebben kabinet en sociale partners afgesproken om extra banen te creëren voor deze groep. Als werkgevers er niet in slagen om deze extra banen te realiseren, treedt ‘het quotum’ in werking. Dan wordt het voor elke werkgever die meer dan 25 werknemers in dienst heeft verplicht om arbeidsplaatsen aan te bieden aan werknemers met een arbeidshandicap.

De randvoorwaarden op een rijtje
• financiële overheidssteun mogelijk in de vorm van loonkostensubsidie;
• hantering quotum als bedrijven niet voldoen aan creëren van extra arbeidsplaatsen;
• quotum is wettelijk bepaald en naleving hiervan door opdrachtnemers kan worden getoetst;
• bij inwerkingtreding quotum geldt voor bedrijven met meer dan 24 medewerkers de verplichting om een percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen;
• voldoen bedrijven hier niet aan, dan wordt er door de overheid een sanctie opgelegd.

Wat is Social Return On Investment
Social Return On Investment is een concrete uitwerking van de Participatiewet. Gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers passen bij aanbestedingen boven € 250.000,- ‘Social Return’ toe, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven in te zetten. Voor het bedrijf betekent dit dat bij het aanbestede werk een deel van de aanneemsom (5%) of loonsom (7%) ingezet moet worden voor Social Return. Er zijn talloze mogelijkheden om invulling te geven aan deze aanbestedingsvoorwaarde. U kunt een werkzoekende uit de doelgroep(en) van de Participatiewet in dienst nemen, maar bijvoorbeeld ook een leerwerkplek beschikbaar stellen.

Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen´ (PSO). Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen tegen een gegarandeerd goede kwaliteit. De PSO maakt gebruik van vier prestatieniveaus: van de status aspirant oplopend naar trede drie (de koplopers op het gebied van socialer ondernemen). Extra motivatie dus om als bedrijf te zorgen voor een kwalitatief goede invulling van SROI.

Hoe verhoudt zich de Participatiewet tot Social Return on Investment
Social Return overlapt voor een deel de nieuwe Participatiewet. Toch is er een belangrijk verschil tussen beiden. Daar waar ondernemingen nu nog vrij zijn om zich al dan niet in te schrijven op een aanbesteding, waarin Social Return criteria zijn opgenomen, is dit bij de Participatiewet vaak niet meer het geval. Bij de Participatiewet kan het quotum wettelijk worden bepaald en de naleving ervan door de overheid worden getoetst.

Detachering een uitstekende oplossing bij SROI en de Participatiewet
Gedetacheerd personeel valt onder de quotumeis van de Participatiewet en is daarmee een uitstekende oplossing om invulling te geven aan SROI. Voordeel voor uw bedrijf: u kunt flexibel voldoen aan uw personeelsbehoefte én u voldoet aan de Participatiewet. Bijkomend voordeel is dat de loonkostensubsidie of een beperkte loonwaarde direct verrekend wordt met het uurtarief, waardoor de loonkosten voor u lager uitvallen.

Wat MVO Solutions voor u kan doen
MVO Solutions is zeer ervaren in detachering op basis van Social Return on Investment (SROI). Of het nu gaat om een leerwerktraject of een volwaardige baan: een goede match tussen kandidaat en bedrijf is waar wij ons vol overgave voor inzetten. Om die match waar te kunnen maken, gaan onze specialisten uitgebreid in gesprek met de kandidaten. Zij achterhalen hun drijfveren, ambities en talenten en zijn geïnteresseerd in de mens achter het CV. Doel: de mensen duurzaam plaatsen.

De voordelen van detachering voor een werkgever
• Het SROI-traject wordt van het begin tot eind voor u verzorgd.
• Bij detachering worden de administratieve handelingen en salarisadministratie volledig uit handen genomen.
• Het beperkt het risico voor u als aannemend bedrijf, aangezien de werknemer niet direct bij u op de loonlijst staat.
• Het geeft u de zekerheid van tijdelijk en flexibel personeel in drukke perioden.
• De loonkostensubsidie of beperkte loonwaarde worden verrekend met het uurtarief.
• De diversiteit binnen uw organisatie creëert nieuwe inzichten en een sociaal werkklimaat.
• Flexibel kunnen voldoen aan de Participatiewet en SROI-voorwaarden bij aanbestedingen.

Voordelen van detachering voor een werknemer
• De werknemer krijgt de mogelijkheid zich te bewijzen bij de inlener, waardoor de kans op een vast dienstverband groter is.
• Het biedt de werknemer de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen, (werk)ervaring op te doen en vergroot daarmee zijn kans op herintreden op de arbeidsmarkt.

En ziet u op tegen de formele afhandeling van het SROI-traject? MVO Solutions neemt u graag het schrijven van de sociale paragraaf tot de benodigde eindverantwoording naar de gemeente uit handen. Nog vragen of meer weten? Neem dan contact met ons op (tel) of e-mail ons.

Waarom MVO Solutions?

Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het MVO Solutionsteam combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap.
Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden van social return in uw bedrijf te bespreken.

meer informatie